OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Ochrana osobných údajov je upravená v čl. VII Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“), ktoré sa uplatňujú pri nákupe tovaru prostredníctvom elektronického obchodu prevádzkovaného spoločnosťou Minieworld s.r.o.. so sídlom Kuzmányho 143 /24, Lutila 966 22, IČO: 53 210 956, Spoločnosť registrovaná na Okr.súde Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.39337/S (ďalej len „Predávajúci“) na webovom sídle Predávajúceho www.minieworld.sk
 2. Pokiaľ nie je v tomto dokumente uvedené inak majú pojmy tu používané rovnaký význam ako vo VOP.
 3. V súlade s článkom VII VOP realizuje Predávajúci ochranu osobných údajov v zmysle Nariadenia v spojení so ZOOÚ nasledovne:Identifikačné údaje a kontaktné údaje Predávajúceho ako prevádzkovateľa:
  Minieworld s.r.o.
  Kuzmányho 143 /24, Lutila 966 22

  IČO: 53 210 956
  zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.39337/S

  +421 905 557 946, info@minieworld.sk.
  Minimálny rozsah osobných údajov: Osobné údaje kupujúceho budú spracúvané v rozsahu uvedenom v Objednávke. Nevyhnutnými osobnými údajmi potrebnými pre Objednávku sú tieto osobné údaje:meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne dodacia adresa, ak je táto iná ako adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa a telefónne číslo.Predávajúci je oprávnený spracúvať aj prípadné ďalšie osobné údaje Kupujúceho pokiaľ je to potrebné pre riadne a včasné plnenie povinností Predávajúceho.  

Účel spracúvania osobných údajov:

Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúcich ako dotknutých osôb za účelom:
a) plnenia predzmluvných vzťahov, uzatvárania Kúpnej zmluvy ako aj za účelom jej plnenia, za účelom prijímania a evidencie platieb, pohľadávok a postupovania pohľadávok a, uplatňovania práv, riešenia reklamácií, ako aj pre ďalšie účely, ktoré vyplývajú a ktoré súvisia s riadnym plnením Kúpnej zmluvy
b) poskytovania informácií o vlastných produktoch a službách.

Právny základ spracúvania osobných údajov:
Právnym základom spracúvania osobných údajov na účely podľa písm. a) predchádzajúceho bodu sú predzmluvné vzťahy, Kúpna zmluva. Právnym základom spracúvania osobných údajov na účely podľa písm. b) predchádzajúceho bodu je oprávnený záujem Predávajúceho, ktorým je propagácia vlastných produktov a služieb.

Právnym základom spracúvania osobných údajov môže byť v prípadoch, kedy to vyžaduje Nariadenie alebo ZOOU rovnako súhlas dotknutej osoby.

Kategórie príjemcov:
Predávajúci je oprávnený sprístupňovať spracúvané osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu v súlade s Nariadením v spojení so ZOOU alebo inými platnými právnymi predpismi nasledovným kategóriám príjemcov:

a) GLS General Logistic Systems Slovakia s.r.o., so sídlom Budča 962 33,IČO: 36 624 942 , zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo: 9084/S./

b) tretím osobám, ktoré Predávajúci poverí vymáhaním pohľadávok alebo uplatnením iných oprávnených práv Predávajúceho voči Kupujúcemu, a to za účelom uplatnenia pohľadávok a iných práv Predávajúceho, vrátane prípadu postúpenia pohľadávok Predávajúceho na tretiu osobu, a to aj po skončení zmluvného vzťahu s Kupujúcim,

c) zmluvným partnerom Predávajúceho, ktorí Predávajúcemu poskytujú služby a/alebo plnenia súvisiace s plnením Kúpnej zmluvy,

d) súdom, iným orgánom verejnej správy a iným orgánom štátu, ak je to potrebné na uplatnenie práv Predávajúceho voči Kupujúcemu alebo splnenie zákonnej povinnosti Predávajúceho.

Doba uchovávania osobných údajov:
V súlade so zásadou minimalizácie uchovávania Predávajúci uchováva osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú minimálne však po dobu platnosti Kúpnej zmluvy, ako aj po jej skončení v prípade, evidencie a vymáhania pohľadávok, v prípade vybavovania podaní Kupujúceho alebo splnenia zákonných podmienok pre uplatnenie práv alebo splnenia iných povinností uložených zákonom na uplatnenie práv (napr. v súvislosti s uplatňovaním nárok počas záručnej doby). V prípadoch, kedy je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas Kupujúceho Predávajúci uchováva osobné údaje po dobu trvania súhlasu Kupujúceho.

Ďalšie informácie vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov :
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Bez ohľadu na uvedené Kupujúci berie na vedomie, že neposkytnutím osobných údajov nie je možné uzavrieť Zmluvu. Predávajúci bude spracúvať osobné údaje Kupujúceho, ktoré je oprávnený spracúvať na základe právnych základov stanovených Nariadením v spojení so ZOOU s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných a neautomatizovaných prostriedkov spracúvania. Predávajúci sa zaväzuje, že zabezpečí náležité opatrenia na ochranu identifikačných a iných osobných údajov, ako aj informácií o Kupujúcich v súlade s platnými právnymi predpismi. Predávajúci nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Predávajúci nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Práva Kupujúcich ako dotknutých osôb:
Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby (čl. 15 Nariadenia/§ 21 ZOOÚ): Ako dotknutá osoba má Kupujúci právo získať od Predávajúceho ako prevádzkovateľa potvrdenie o:

a) účele spracúvania osobných údajov,

b) kategórii spracúvaných osobných údajov,

c) príjemcovi, ktorému boli/majú byť poskytnuté osobné údaje,

d) dobe uchovávania osobných údajov,

e) práve požadovať od Predávajúci ako prevádzkovateľa opravu osobných údajov/ vymazanie alebo obmedzenie spracúvania/ práve namietať spracúvanie osobných údajov,

f) právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov,

g) zdroji osobných údajov,

h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

Právo na opravu osobných údajov (čl. 16 Nariadenia/§ 22 ZOOÚ): Kupujúci ako dotknutá osoba má právo na to, aby Predávajúci ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má Kupujúci ako dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Právo na vymazanie osobných údajov (čl. 17 Nariadenia/§ 23 ZOOÚ): Kupujúci ako dotknutá osoba má právo na to, aby Predávajúci ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ak nastanú nižšie uvedené skutočnosti. Predávajúci ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ak
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo spracúvali,
b) dotknutá osoba odvolá súhlas na spracúvanie, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov,
d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 Nariadenia (§ 15 ods. 1 ZOOU).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 Nariadenia/§ 24 ZOOÚ): Kupujúci ako dotknutá osoba má právo, aby Predávajúci ako prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

a) ako dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Predávajúcemu ako prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Kupujúci ako dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c) Predávajúci ako prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich Kupujúci ako dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
d) Kupujúci ako dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Predávajúceho ako prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Právo na prenosnosť osobných údajov (čl. 20 Nariadenia/§ 26 ZOOÚ): Kupujúci ako dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Predávajúcemu ako prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak
a) sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Kupujúci ako dotknutá osoba
b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Odvolanie súhlasu (čl. 7 Nariadenia/§ 14 ZOOÚ):
Kupujúci ako dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov v prípade, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Kupujúci ako dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila, a to zaslaním odvolania súhlasu. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (§ 100 Zákona OOÚ): V prípade ak má Kupujúci ako dotknutá osoba podozrenie, že došlo k porušeniu jej práv ako fyzickej osoby pri spracúvaní osobných údajov má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na príslušný dozorný orgán. Právo Kupujúceho namietať spracúvanie osobných údajov ( čl. 21 Nariadenia/ § 27 ZOOÚ): Kupujúci ako dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jeho konkrétnej situácie vykonávané za účelom oprávnených záujmov Predávajúceho ako prevádzkovateľa vrátane profilovania. Predávajúci ako prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Kupujúci ako dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účel priameho marketingu. Ak Kupujúci ako dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, Predávajúci ako prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Cookies:

Súbor Cookie je súbor obsahujúci identifikátor (reťazec písmen a čísel), ktorý je odoslaný webovým serverom do webového prehliadača a je uložený prehliadačom na Vašom mobilnom zariadení alebo počítači za účelom Vašej identifikácie (zväčša na základe anonymných identifikátorov). Identifikátor sa potom odosiela späť na server vždy, keď prehliadač požaduje od servera zobrazenie stránky za účelom identifikácie Vašej návštevy na určitej stránke, zoznamu reklám, na ktoré ste reagovali, typ prehliadača, ktorý používate a tiež za účelom zapamätania si údajov, ktoré ste zadali do alebo na našej Webstránke. Cookies používame za účelom personalizácie obsahu a reklám, ktoré sa Vám zobrazujú, umožnenia využívania funkcionalít sociálnych médií a za účelom analýzy návštevnosti. Informácie o používaní našej Webstránky poskytujeme našim partnerom z oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy, ktoré môžu tieto údaje spájať s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré získali z dôvodu Vášho využívania ich služieb. Cookies používame, aby sme sa vedeli prispôsobiť Vašim potrebám, aby sme Vás vedeli odlíšiť od iných používateľov, aby sme zabránili zobrazovaniu reklám vo Vašom prehliadači, ktoré pre Vás nie sú zaujímavé a aby ste sa nemuseli opakovane prihlasovať do našej Webstránky. Používame buď „trvalé“ alebo „dočasné“ cookies: trvalé cookies budú uložené vo Vašom internetovom prehliadači až do dňa ich určenej exspirácie, ak ich pred týmto dňom neodstránite; dočasné cookies, na druhej strane, exspirujú v momente, kedy zavriete internetový prehliadač.

Ďalej používame aj cookies tretích strán: Cookies tretích strán sú cookies, ktoré sú nastavené inou stránkou než našou Webstránkou. Napríklad, tlačidlá sociálnych médií „Páči sa mi to“ umiestnených na ich webstránke. Takéto tlačidlo môže stiahnuť cookies, ktoré môžu byť čítané prevádzkovateľom týchto sociálnych médií. Cieľom týchto cookies tretích strán je zväčša zbieranie určitých informácií za účelom výskumu v oblasti správania, demografie a v neposlednom rade aj za účelom vykonávania cieleného marketingu. Cookies zväčša neobsahujú informácie, na základe ktorých by Vás bolo možné identifikovať, ale Vaše Osobné údaje, ktoré uchovávame môžu byť prepojené s údajmi, ktoré sú získavané a ukladané z
cookies. Technické cookies: k tomu, aby náš internetový obchod fungoval správne (napr. aby ste si mohli vytvoriť užívateľský profil, prihlásiť sa do neho a aby ste mohli nakupovať tovar a služby), používame technické cookies. Bez nich by náš internetový obchod nemohol vôbec fungovať. Funkčné cookies: aby ste sa nemuseli neustále prihlasovať a aby ste si nemuseli stále dookola nastavovať svoje preferencie (napr. nastavenie jazyka, v ktorom sa vám náš internetový obchod zobrazí), pomáhajú vám funkčné cookies. V takom prípade je vaše heslo vždy zašifrované. Používanie týchto cookies nie je nevyhnutné, ale výrazne vám spríjemní a uľahčí návštevu nášho internetového obchodu.

Analytické cookies: analytické cookies nám pomáhajú vylepšiť náš internetový obchod, z čoho vo výsledku ťažíte opäť vy. Analytické cookies na našom webe sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii už nejde o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu používateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme len s cookies v anonymizovanej podobe. Preto nedokážeme z cookies zistiť, ako sa konkrétny užívateľ na našom webe správal (aké stránky navštívil, aký tovar si prezeral a pod). Poznatky z týchto cookies používame aj na reklamné účely, kedy vám na základe týchto údajov môžeme zobrazovať reklamu aj na cudzích webových stránkach, ktorú vo vzťahu k vám považujeme za relevantnú. Prosím berte na vedomie, že zablokovanie a/alebo odstránenie cookies môže mať negatívny dopad na Vašu schopnosť využívať Webstránku a/alebo Služby.
Tento dokument ako súčasť VOP nadobúda platnosť a účinnosť ku dňu nadobudnutia platnosti a účinnosti VOP. 

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu tohto dokumentu. Povinnosť oznámenia zmeny tohto dokumentu sa považuje za splnenú jeho zverejnením Webovom sídle Elektronického obchodu Predávajúceho.